Registerbeskrivning

REGISTERBESKRIVNING
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §
Uppgjort: 25.11.2016
1. Den registeransvarigeNamn
Försvarsministeriet
Adress
PB 31, 00131 Helsingfors
(Södra Magasinsgatan 8, 00131 Helsingfors)
Övriga kontaktuppgifter
tfn 0295 16001
2. Kontaktperson i ärenden angående registretNamn
Riikka Pitkänen, specialsakkunnig
Adress
PB 31, 00131 Helsingfors
Övriga kontaktuppgifter
tfn 0295 16001
3. Registrets namnFörsvarsministeriets elektroniska tjänst
4. Ändamålet med behand-lingen av personuppgifterUppgifterna i registret används när kunderna i exportkontrollärenden gör elektroniska ansökningar och anmälningar som sammanhänger med exportkontrollen. Det är nödvändigt att samla in personuppgifter och andra identifierande uppgifter för att försvarsministeriet ska kunna utföra sina uppgifter enligt lagen och göra ändringar och rättelser och för att kundernas rättigheter ska kunna garanteras.
5. Registrets datainnehållNamn- och adressuppgifter i fråga om personer eller företag som är förknippade med de registreringsanmälningar och ansökningar som gäller exportkontroll av försvarsmateriel. För ett företag ska också FO-numret anges.
6. Regelmässiga uppgiftskällorInga regelmässiga utomstående uppgiftskällor.
7. Regelmässig överlåtelse av uppgifterUppgifter som gäller exportörer ges inte till utomstående.
8. Uppgiftsöverföring utanför EU eller EESUppgifter som gäller exportörer ges inte till parter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
9. Principerna för hur registret skyddasA Manuellt material.

B. Uppgifter som behandlas med adb.
Systemmiljöerna för externa och interna användare finns i olika nätmiljöer. De databaser som innehåller uppgifter om kunderna finns i Tieto Oyj:s server i skyddade lokaler. Genom hanteringen av databehandlingsrättigheterna övervakas att endast personer som har rätt till det får behandla uppgifterna.
REGISTERBESKRIVNING
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §
Datum för uppörande: 03.01.2016
1a. Den registeransvarigeNamn
Utrikesministeriet
Handelspolitiska avdelningen
Enheten för exportkontroll
Adress
Maringatan 22
00160 Helsingfors
Övriga kontaktsuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)
Tfn: 0295 350 000
2. Kontaktsperson i ärenden angående registretNamn
Handelsrådet Heikki Yrjölä
Adress
Maringatan 22
00160 Helsingfors
Övriga kontaktsuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)
Tfn: 09-1605 5489
E-post: tuo-30@formin.fi
3. Registrets namnUtrikesministeriets e-tjänst
4. Ändamålet med bahandlingen av personuppgifterUppgifterna i registret utnyttjas när kunder till enheten för exportkontroll lämnar in ansökningar och anmälningar i anslutning till exportkontroll genom e-tjänsten. Det är nödvändigt att samla in personuppgifter och andra identifikationsuppgifter för att utrikesministeriet ska kunna utföra de uppgifter som tillskrivs ministeriet i lagen, för att kunna göra ändringar och rättelser och för att kundernas rättigheter ska kunna garanteras.
5. Registrets datainnehållPersonuppgifter och företagens namn- och adressuppgifter i anslutning till registeranmälningar och ansökningar gällande exportkontroll av produkter med dubbel användning, samt företagens FO-nummer.
6. Regelmässiga uppgiftskällorInga regelmässiga utomstående uppgiftskällor.
7. Regelmässigt utlämnande av uppgifterUppgifter om exportörarna inte åt utomstående.
8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EESUppgifter om exportörarna utlämnas inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
9. Principerna för skyddet av registretA. Manuellt material.

B. ADB-register.
Interna och utomstående användare användar e-tjänsten i olika nätverk. Databasen med uppgifter om kunderna finns på Tieto Oyj:s server i en skyddad miljö. Genom kontroll av rättigheterna att behandla informationen övervakas att uppgifterna enbart behandlas av personer som har befogenhet därtill.
REGISTERBESKRIVNING
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §
Datum för uppörande: 1.12.2015
1a. Den registeransvarigeNamn
Utrikesministeriet
Utveclingspolitiska avdelningen
Enheten för det civila samhället
Adress
Kanalgatan 3 A
00160 Helsingfors
Övriga kontaktsuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)
Tfn: 09-16005
2. Kontaktsperson i ärenden angående registretNamn
Inspektör Elina Iso-Markku
Adress
Kanalgatan 3 A
00160 Helsingfors
Övriga kontaktsuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress)
Tfn: 0295 350993
E-post: keo-30@formin.fi
3. Registrets namnUtrikesministeriets e-tjänst
4. Ändamålet med bahandlingen av personuppgifterUppgifterna i registret utnyttjas när frivilligorganitioner lämnar in ansökningar och anmälningar om statsbidrag genom e-tjänsten. Det är nödvändigt att samla in person- och identifikationsuppgifter för att utrikesministeriet ska kunna utföra de uppgifter som tillskrivs ministeriet i lagen, för att kunna göra ändringar och rättelser och för att kundernas rättigheter ska kunna garanteras.
5. Registrets datainnehållFriviligorganitionernas namn, adress och FO-nummer när organitionerna registrerar sig i e-tjänsten i samband med ansökningar som gäller frivilligorganitionernas statsstöd. Organitionernas namntecknares namn, adresser och personnummer.
6. Regelmässiga uppgiftskällorInga regelmässiga utomstående uppgiftskällor.
7. Regelmässigt utlämnande av uppgifterUppgifter om organitionerna och deras namntecknare utlämnas inte åt utomstående.
8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EESUppgifter om organitionerna och deras namntecknare utlämnas inte åt utomstående.
9. Principerna för skyddet av registretA. Manuellt material.

B. ADB-register.
Interna och utomstående användare användar e-tjänsten i olika nätverk. Databasen med uppgifter om kunderna finns på Tieto Oyj:s server i en skyddad miljö. Genom kontroll av rättigheterna att behandla informationen övervakas att uppgifterna enbart behandlas av personer som har befogenhet därtill.
REGISTERBESKRIVNING
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §
Uppgjort: 20.03.2014
1. Den registeransvarigeNamn
Utrikesministeriet
Rättstjänsten
Enheten för folkrätt
Kontaktuppgifter
Maringatan 22
00160 Helsingfors
Tfn: +358 295 350 000
2. Kontaktperson i ärenden angående registretLagstiftningsråd Sari Mäkelä
Tfn: +358 295 351 150
E-post: pakotteet.um@formin.fi
3. Registrets namnUtrikesministeriets e-tjänst (medelöverföringstillstånd)
4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterUppgifterna i registret utnyttjas när kunder till enheten för folkrätt genom e-tjänsten lämnar in ansökningar och anmälningar i anknytning till medelöverföringar. Det är nödvändigt att samla in personuppgifter och andra identifikationsuppgifter för att utrikesministeriet ska kunna utföra de uppgifter som tillskrivs ministeriet i lagen, för att kunna göra ändringar och rättelser och för att kundernas rättigheter ska kunna garanteras.
5. Registrets datainnehållPersonuppgifter och företagens namn- och adressuppgifter i anknytning till förhandsanmälningar och ansökningar som gäller medelöverföringar, samt företagens FO-nummer.
6. Regelmässiga uppgiftskällorInga regelmässiga utomstående uppgiftskällor.
7. Regelmässigt utlämnande av uppgifterUppgifter om sökande och anmälare lämnas inte ut till utomstående.
8. Översändande av uppgifter till länder utanför EU eller EESUppgifter om sökande och anmälare lämnas inte ut till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
9. Principerna för skyddet av registretA. Manuellt material.
Förvaras i låst utrymme.

B. ADB-register.
Interna och utomstående användare använder e-tjänsten i olika nätverk. Databasen med uppgifter om kunderna finns på Tieto Abp:s server i en skyddad miljö. Genom kontroll av rättigheterna att behandla informationen övervakas att uppgifterna enbart behandlas av personer som har befogenhet därtill.

Färdig att ladda ned.

Filen är färdig att laddas ner. Välj Öppna