Användarvillkor

Läs användarvillkoren noggrant innan du registrerar dig. När du loggar in på webbplatsen och använder någon del av den eller av innehållet i tjänsten (som definieras nedan) är du bunden av användarvillkoren.

Allmänna användarvillkor för utrikesministeriets och försvarsministeriets e-tjänst

Då man använder e-tjänsten förbinder man sig till dessa villkor. Den sökande är alltid själv ansvarig för sin ansökan, också i fall ansökan skrivs av eller lämnas in genom ett ombud.

Tjänsteleverantörens ansvar

Tjänsten levereras utan förbindelser och inga garantier ges för tjänstens funktionalitet. Utrikesministeriet eller försvarsministeriet svarar inte för utgifter, förluster eller andra möjliga skador, som kan orsakas av att använda denna tjänst. Om utrikesministeriets informationssystem inte skulle fungera, övergår ministeriet till andra ersättande system, varom i så fall informeras på utrikesministeriets/försvarsministeriets webbplats.

Utrikesministeriet eller försvarsministeriet svarar inte för innehållet eller funktionaliteten i tjänster som upprätthålls av andra parter, men som används genom denna tjänst, såsom autentiseringstjänsten.

Tekniska krav

E-tjänsten kan användas i de vanligaste webbläsarna. Stödda webbläsare är Internet Explorer 11, Google Chrome 54, Mozilla Firefox 47 eller nyare versioner av dessa. Tjänsten fungerar inte i webbläsare som inte stödjer JavaScript. Av programmet Adobe Reader, som kan laddas ner gratis på Internet, bör man använda den senaste versionen och alla PDF-blanketter som hanteras i e-tjänsten bör öppnas med Adobe Reader. Detta kan i vissa webbläsare kräva att webbläsarinställningarna ändras eller att PDF-blanketterna helt och hållet öppnas med Adobe Reader utan webbläsare.

Telefonservice

För att få stöd vid användningen av e-tjänsten kan man ringa servicenumret 09-16055086 (utrikesministeriets exportkontrollärenden), 0295 350 988 (frivilligorganisationsärenden) och 0295 16001 (försvarsministeriets exportkontrollärenden). Telefonrådgivningen svarar på frågor om användningen av e-tjänsten. Man kan be om hjälp till exempel med att tolka felanmälningar, men telefonrådgivningen är inte allmänt it-användarstöd.

Utrikesministeriets enhet för exportkontroll är ansvarsmyndighet när det gäller export av produkter med dubbel användning och svarar på företagens frågor angående det. På utrikesministeriets webbplats finns förordningar och anvisningar som rör exportkontroll av produkter med dubbel användning, sökanvisningar för exporttillstånd, dokumentmallar och kontaktuppgifter. På webbplatsen hittar man också regelverket angående FN:s och EU:s sanktioner och exportförbud.

Enheten för det civila samhället vid utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning är den myndighet som svarar för övervakningen av användningen av de utvecklingssamarbetsanslag som beviljats frivilligorganisationer. På ministeriets webbplats finns anvisningar och villkor som gäller ansökan om utvecklingssamarbetsstöd för frivilligorganisationer, dokumentmallar och blanketter samt kontaktuppgifter.

Försvarsministeriets materielenhet är den myndighet som svarar för exportkontroll av försvarsmateriel och svarar på företagens frågor angående det. På försvarsministeriets webbplats finns förordningar och anvisningar som rör exportkontroll av försvarsmateriel, sökanvisningar för exporttillstånd, dokumentmallar och kontaktuppgifter.

Kommunikation i öppna nätverk

Eftersom det inte går att garantera sekretessen i e-postmeddelanden i öppna nätverk, skickas inga konfidentiella uppgifter rörande e-tjänsten per e-post, utan enbart kvitteringsmeddelanden i vissa skeden av ansökningsprocessen.

Person-, företags- och organisationsuppgifter

Utrikesministeriet och försvarsministeriet samlar vissa personuppgifter och basuppgifter om företag och organisationer i ett register som används när ministeriets kunder elektroniskt lämnar in ansökningar eller anmälningar gällande exportkontroll och frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete. Det är nödvändigt att samla in personuppgifter och andra individuella uppgifter för att myndigheten ska kunna utföra de uppgifter som lagstiftningen om exportkontroll och statsunderstödslagen tillskriver den och för att kunna garantera de sökandes rättigheter.

Lagar som tillämpas

I användningen av e-tjänsten för ärendehantering tillämpas Finlands lag och EU-lagstiftningen

Registerbeskrivning

Färdig att ladda ned.

Filen är färdig att laddas ner. Välj Öppna